Accreditations

ในปัจจุบัน GENT Edutainment เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติดังนี้

TIECA ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีจำนวน 78 บริษัท ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลงานและชื่อเสียงของสมาคมฯ
ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจากองค์กรการศึกษาใน
ต่างประเทศ และศูนย์แนะแนวการศึกษาของต่างประเทศที่มีที่ทำการในประเทศไทย

English UK องค์กรในระดับนานาชาติที่มีหน้าที่ในการให้การรับรองสถาบันภาษาที่มีคุณภาพในประเทศอังกฤษ รวมถึงการรับรอง Agency ชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

Quality English องค์กรในระดับนานาชาติที่มีหน้าที่ในการให้การรับรองสถาบันภาษาที่มีคุณภาพจากหลากหลายประเทศ รวมถึงการรับรอง Agency ชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลก