Our Vision

GENT ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่ม New Generation Edutainers ซึ่งมีความมุ่งหวังในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อมๆกับความสุขและความสนุกสนานแก่เยาวชนผ่านโครงการซัมเมอร์คอร์สแบบกลุ่มในต่างประเทศ จากความสำเร็จ ความชื่นชม และความประทับใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโปรแกรม GENT Summer Course ทำให้ในปัจจุบัน GENT ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยในการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สให้แก่นักเรียนไทย

ทั้งนี้ ทีมงานบริหารและเจ้าหน้าที่ของ GENT มีความปราถนาในการยกระดับและเสนอการบริการที่มีคุณภาพ มุ่งหวังการให้ข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคัดสรรและแนะนำโรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำเท่านั้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่บุตรหลานของท่านในการศึกษาต่อต่างประเทศในอนาคต

ในปัจจุบัน นอกจาก GENT จะได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สในต่างประเทศแล้ว GENT ยังมีบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ทั้งนี้ ทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ GENT ต่างเป็นผู้มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา โดยมีความปราถนาในการยกระดับและเสนอการบริการที่มีคุณภาพ มุ่งหวังการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง

จากการที่ GENT มุ่งเน้นในเรื่องของการคัดสรรและแนะนำโรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทำให้ GENT ได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน GENT ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) และ FELCA นอกจากนั้น GENT ยังได้การรับรองคุณภาพและการยอมรับให้เป็น Official Authorized Agent จาก English UK, Quality English และ IALC ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการจัดการของสถาบันสอนภาษาทั่วโลก

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ GENT Edutainment เป็นเพียงไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากทั้งสามองค์กรดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพองค์กรของเราได้เป็นอย่างดี

[wpdm_file id=3]