เรียนต่อมัธยมอังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไป เรียนต่อในประเทศอังกฤษ , เรียนต่อมัธยมอังกฤษ ทาง GENT Edutainment ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ และรายชื่อโรงเรียนในอังกฤษ เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไป “เรียนต่ออังกฤษ

รู้จักกับระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษนั้นถือได้ว่ามีระบบการศึกษาที่แตกต่างจากระบบของประเทศไทยพอสมควร  โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอนได้แก่
1. การศึกษาภาคบังคับ โดยแบ่งออกเป็นในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา Keystage 1 – Keystage 4 (GCSE)
2. การศึกษาระดับ Further Education Level (A – Level)
3. การศึกษาระดับ Higher Education

เรียนต่ออังกฤษ

การศึกษาภาคบังคับ (Key Stage)

ระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศอังกฤษ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับใหญ่ๆ คือ

1. ระดับประถมศึกษา (Primary Level) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อยตาม Key Stage คือ

1.1 Key Stage 1 ได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษา Year 1 – 2 โดยนักเรียนจะมีอายุประมาณ 5 – 6 ปี

1.2 Key Stage 2 ได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษา Year 3 – 6 โดยนักเรียนจะมีอายุประมาณ 7 – 10 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Level) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อยตาม Key Stages คือ

2.1 Key Stage 3 ได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 7 – 9 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่โดยปกติแล้วนักเรียนต่างชาติจะเริ่มต้นการศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 11 – 13 ปี

2.2 Key Stage 4 ได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 10 – 11 โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 14 – 16 ปี

หลังจากจบแต่ละ Key Stage นักเรียนจะต้องทำการสอบ National Tests เพื่อวัดผลการเรียนในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนักเรียนเรียนจบในระดับ Key Stage 4 จะต้องทำการสอบเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาซึ่งถือเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับของประเทศอังกฤษ โดยวุฒิการศึกษานี้มีชื่อว่า General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ O-Level เดิมนั่นเอง ทั้งนี้นักเรียนจะต้องเลือกสอบวิชาต่างๆจำนวน 6 8 วิชา อาทิเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชาให้ได้เกรด C ขึ้นไป โดยผลสอบจะแบ่งออกเป็น 7 ระดับตั้งแต่เกรด A G (เกรด C คือ ผ่าน)

สำหรับนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษและสอบผ่านวุฒิการศึกษาในระดับ GCSE นักเรียนสามารถนำวุฒิ GCSE กลับมาเทียบที่กระทรวงศึกษาธิการที่เมืองไทยเพื่อให้ได้วุฒิเทียบเท่าม. 6 และสามารถนำวุฒินี้ยื่นสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้เลย จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถือเป็นการย่นระยะเวลาการศึกษาของเด็กนักเรียนไทยในปัจจุบัน

การศึกษาระดับ Further Education Level (A – Level)

หลังจากนักเรียนสอบผ่านวุฒิการศึกษาภาคบังคับ GCSE แล้ว หากนักเรียนมีความต้องการที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อในระดับ Further Education ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1 สายสามัญ (Academic Qualification) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการเข้าสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนระบบ Sixth Form College ซึ่งทำการเรียนการสอนในหลักสูตร GCE Advanced Level หรือเรียกสั้นๆว่า A-Level นอกจากนี้สำหรับบางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ อาจจะไม่ได้นำเสนอระบบ Sixth Form แต่โรงเรียนจะนำเสนอหลักสูตรที่มีชื่อว่า International Baccalaureate (IB) ซึ่งก็เป็นอีกหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างในด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน รวมถึงการวัดผล

ทั้งนี้หลังจากจบการศึกษาในระดับ A-Level แล้ว นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า General Certificate of Education หรือ GCE และสามารถนำคะแนนที่สอบได้เพื่อนำไปใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

2 สายวิชาชีพ (Vocational Qualification) เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา GCSE หรือไม่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ต้องการจะมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ในประเทศอังกฤษ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับกว้างๆ ได้แก่

1. Undergraduate: หลักสูตรปริญญาตรีในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเรียนเพียง 3 ปี ยกเว้นบางสาขาเช่น วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์, ทันแพทยศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาเรียนเหมือนประเทศไทย

สำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Course ซึ่งจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาการและทำการสอบ โดยนำคะแนนที่ได้ไปยื่นเข้าสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้น้องๆบางคนอาจจะมีข้อกังวลว่าจะทำให้การเรียนเสียเวลาไป 1 ปี จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนั้น โดยทั่วไปอาทิ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตาร์ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ จะใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น ดังนั้นจึงทำให้น้องๆไม่จำเป็นต้องมีความกังวลว่าจะเสียเวลาเรียน 1 ปี เพราะท้ายที่สุดแล้วน้องๆก็จะจบพร้อมกับเพื่อนๆที่เรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยกเว้นบางคณะอย่างเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

2. Postgraduate: หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

Graduate Certificate/ Diploma เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาเรียน 6 เดือน 1 ปี
Master Degree หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยมีระยะเวลาการเรียนประมาณ 1 – 2 ปี
Doctoral Degree หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีระยะเวลาการเรียนประมาณ 3 ปี

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

ระบบการศึกษาอังกฤษ

ปีการศึกษาในประเทศอังกฤษ (Academic Year)

สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใด สามารถแบ่งออกเป็น 3 เทอม ได้แก่
Autumn Term ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม
Spring Term ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ถึงปลายเดือนมีนาคม
Summer Term ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

เรียนต่อมัธยมอังกฤษ กับ GENT

สำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไป “เรียนต่ออังกฤษ ในระดับชั้นมัธยม” ทีมงาน GENT ได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ ซึ่งรายชื่อโรงเรียนนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ทางบริษัทฯ สามารถติดต่อโรงเรียนอื่นๆหากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเฉพาะที่ต้องการ

นอกจากการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมแล้ว เราจำเป็นต้องมีการพูดคุยเพื่อขอข้อมูล ประวัติการศึกษา รวมถึงความชอบ งานอดิเรกต่างๆ เพื่อเลือกสรรโรงเรียนที่เหมาะสมให้แก่ทางนักเรียน

หากน้องๆหรือผู้ปกครอง มีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆที่ต้องการอยากรู้
ทั้งในเรื่องของการเลือกโรงเรียน,ข้อมูลของโรงเรียน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการไป เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อมัธยมอังกฤษ
GENT Edutainment” มีความพร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษา
(ควรวางแผนการเตรียมตัวเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน)
ติดต่อหาเราได้ที่ Tel: 02-613-9700, 02-214-4500
Hotline (24 Hrs): 088-884-5004, 088-885-9005

รวมรายชื่อโรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษ

UK Study Abroad

SchoolTypeLocationSenior + Sixth Form Students
Ackworth SchoolCo-ed + ISCPontefract, West Yorkshire345
Adcote School for GirlsGirlsShrewsbury, Shropshire200
Barnard Castle SchoolCo-edBarnard Castle, Durham521
Battle Abbey SchoolCo-edBattle, East Sussex247
Bishopstrow CollegeCo-ed (ISC)Warminster, WiltshireN/A
Bournemouth Collegiate SchoolCo-edBournemouth, Dorset440
Bosworth Independent CollegeCo-edNorthamptonN/A
Cobham HallGirlsGravesend, Kent200
Ellesmere CollegeCo-edShropshire615
Giggleswick SchoolCo-edSettle, North Yorkshire385
Godolphin School GirlsSalisbury, Shropshire450
Harrogate Ladies' CollegeGirlsHarrogate, North Yorkshire350
International College SherbourneCo-ed (ISC)SherbourneN/A
Kelly CollegeCo-edTavistock, Devon305
Kingham Hill SchoolCo-edKingham, Oxfordshire300
King's College TauntonCo-edTaunton, Somerset450
King's ElyCo-edEly, Cambrideshire450
Kingswood SchoolCo-edBath, Somerset688
Moreton Hall SchoolGirlsOswestry460
Oswestry SchoolGirlsOswestry415
Prior Park College and Prep SchoolCo-edBath580
Queen Anne'sGirlsReading400
Queen's CollegeCo-edTaunton, Somerset568
Queenswood SchoolGirlsHatfield, Hertfordshire410
Ratcliffe CollegeCo-edLeicestershire536
Royal Russell SchoolCo-edSurrey, London610
Sedbergh SchoolCo-edSedbergh, Cumbria500
Shrewsbury Sixth Form CollegeCo-ed (Sixth Form)Shrewsbury, Shropshire1,450
St Edmund's CollegeCo-edWare, Hertfordshire600
St Edmund's SchoolCo-edCanterbury, Kent282
St Edward's OxfordCo-edOxford649
St Lawrence CollegeCo-edRamsgate, Kent330
Stonyhurst CollegeCo-edClitheroe, Lancashire470
Stowe SchoolCo-edBuckingham754
Sutton Valence SchoolCo-edSutton Vallence, Kent490
Taunton School InternationalCo-ed (ISC)Taunton, Somerset84
The Park SchoolCo-edYeovil, Somerset129
Trent CollegeCo-edNottingham765
Warminster SchoolCo-edWarminster, Wiltshire400
Westonbirt SchoolCo-edTetbury, Gloucestershire320
Wrekin CollegeCo-edWellington, Shropshire401